T 0318 - 500 000

Disclaimer

Gebruik van www.sbbusinesscommunicatie.nl, eigendom van SB Business Communicatie, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door SB Business Communicatie uitdrukkelijk afgewezen.

Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

SB Business Communicatie, alsmede de directies en medewerkers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de site worden gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij SB Business Communicatie en/of zijn eigendom of licentie van de respectievelijke bedrijven en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van SB Business Communicatie. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van SB Business Communicatie, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. SB Business Communicatie geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.

LEES HIER ONZE PRIVACY POLICY

 

De volgende velden zijn onjuist ingevuld:

  •  
×